Pokaż, co zwiedziły Twoje stopy i jak dobrze bawią się na wakacjach! Wygraj bezpłatne badanie stóp lub zabieg podologiczny!

Wrzuć zdjęcie swoich stóp na Facebooka lub Instagrama i oznacz hashtagami #stopynawakacjach i #footmedica. Zdjęcie, które porwie nasze stopy do podskoku z radości nagrodzimy zaproszeniem na bezpłatną konsultację do FootMedica. Konkurs trwa do 15 sierpnia. Regulamin dostępny tutaj:

Regulamin Konkursu pt. „Stopy na wakacjach”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pt. „Stopy na wakacjach” zwanego dalej „Konkursem”, jest FootMedica Magdalena Korycka z siedzibą przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa nr NIP: 655-142-74-24, nr REGON: 360034201
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook® i Instragram® Organizatora.
 3. Fundadorem  nagród w Konkursie jest  Organizator.
 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.footmedica.pl.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram® bądź Facebook®. Serwis Instagram® bądź Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram® bądź Facebook®

§2. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.07.2016 roku o godzinie 17:00 i zakończy się w dniu 15 sierpnia 2016 roku o godzinie 23:59.
 2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy wysyłać do podanego do końca terminu.
 3. Wyniki zostaną opublikowane: do 10 dni od dnia zakończenia Konkursu.

§ 3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu,a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej:„Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§4. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej:„Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje.
 7. Poprzez opatrzenie Pracy Konkursowej hasztagami #FootMedica oraz #StopyNaWakacjach Uczestnik składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 8. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram® (dalej:„Profil”). Przez  Czas Trwania Konkursu Profil winien być publiczny.

§5. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest ogłoszony za pomocą platformy Instagram® w dedykowanym do tego poście konkursowym (dalej: „Post”) oraz jest komunikowany za pomocą (i) platformy Instagram®, przez profil Organizatora znajdujący się pod adresem: www.instagram.com/footmedica/ (dalej „Profil Organizatora”) oraz (ii) serwisu społecznościowego Facebook® przez profil marki znajdujący się pod adresem www.facebook.com/footmedica.
 2. Zadaniem  Uczestnika jest opublikowanie na Profilu zdjęcia stóp wraz
  z tagami: #FootMedica oraz #StopyNaWakacjach [dalej zwana: „Praca (Konkursowa)”]. Brak opatrzenia Pracy Konkursowej tagami uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić również w danym etapie Konkursu dowolną liczbę Prac, o ile każda z nich spełnia warunki Regulaminu.
 4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:
 1. związane z tematyką Konkursu, 
 2. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.
 1. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania Prac Konkursowych dopuszczonych do Konkursu w galerii konkursowej na profilu FootMedica lub innych kanałach komunikacyjnych oraz do wykorzystania ich w komunikacji promocyjnej.
 3. Komisja dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 2 Prace, które zostaną wyróżnione nagrodą.
 4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona pod Postem po zakończeniu Konkursu w ciągu 10 dni roboczych od daty jego zakończenia; w tym terminie informacja o wygranej zostanie również umieszczona w formie komentarza pod zwycięską Pracą, a także przesłana do Zwycięzców za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu społecznościowym Instagram® lub Facebook®.

§6. Nagrody w Konkursie i sposób ich przekazania

 1. Fudatorem nagród w Konkursie FootMedica.
 2. Nagrodą jest voucher na badanie stóp lub zabieg podologiczny do wyboru laureata.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 4. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego Laureata Konkursu.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty przesłania Organizatorowi danych kontaktowych przez Laureatów Konkursu.

§7. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
 4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą
  w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem Instagram® bądź Facebook ®.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).